Đo khoảng trống (Ullage) hầm hàng bằng thước đo dầu và giá trị Reading Index

Đọc tiếp Đo khoảng trống (Ullage) hầm hàng bằng thước đo dầu và giá trị Reading Index

Thiết bị phát hiện ranh giới dầu nước, nhiệt độ (thước đo dầu) UTL-200

Đọc tiếp Thiết bị phát hiện ranh giới dầu nước, nhiệt độ (thước đo dầu) UTL-200