Thiết bị lấy mẫu kín khí hầm hàng tàu dầu RDHS-01 / RDHS-500

Đọc tiếp Thiết bị lấy mẫu kín khí hầm hàng tàu dầu RDHS-01 / RDHS-500

Hình ảnh đồng hồ đo áp lực khí trơ hầm hàng và thiết bị kiểm tra độ khô đáy hầm hàng hãng MMC

Đọc tiếp Hình ảnh đồng hồ đo áp lực khí trơ hầm hàng và thiết bị kiểm tra độ khô đáy hầm hàng hãng MMC