Báo mức cao và đầy (95-98%) hầm hàng tàu dầu RDLM-04-LS 

Đọc tiếp Báo mức cao và đầy (95-98%) hầm hàng tàu dầu RDLM-04-LS 

Bàn giao và lắp đặt hệ thống cảnh báo mức 95, 98% tàu Hải Nam

Đọc tiếp Bàn giao và lắp đặt hệ thống cảnh báo mức 95, 98% tàu Hải Nam