Giám sát nhiệt độ vỏ bơm, ổ đỡ và trục xuyên vách 

Đọc tiếp Giám sát nhiệt độ vỏ bơm, ổ đỡ và trục xuyên vách 

Hệ thống kiểm soát dầu thải ODM, RD-ODME-IIA 

Đọc tiếp Hệ thống kiểm soát dầu thải ODM, RD-ODME-IIA 

Hệ thống báo khí Hydrocarbon tàu dầu RDQJ-1, RDQJ-2 

Đọc tiếp Hệ thống báo khí Hydrocarbon tàu dầu RDQJ-1, RDQJ-2