Hệ thống báo động mức la canh buồng bơm, buồng máy

Đọc tiếp Hệ thống báo động mức la canh buồng bơm, buồng máy

Hệ thống giám sát khí cố định kiểu bơm hút BGAS-2000

Đọc tiếp Hệ thống giám sát khí cố định kiểu bơm hút BGAS-2000

Giám sát nhiệt độ vỏ bơm, ổ đỡ và trục xuyên vách 

Đọc tiếp Giám sát nhiệt độ vỏ bơm, ổ đỡ và trục xuyên vách 

Hệ thống báo áp lực bơm hàng, bơm vét tàu dầu

Đọc tiếp Hệ thống báo áp lực bơm hàng, bơm vét tàu dầu

Hệ thống kiểm soát dầu thải ODM, RD-ODME-IIA 

Đọc tiếp Hệ thống kiểm soát dầu thải ODM, RD-ODME-IIA 

Hệ thống báo khí Hydrocarbon tàu dầu RDQJ-1, RDQJ-2 

Đọc tiếp Hệ thống báo khí Hydrocarbon tàu dầu RDQJ-1, RDQJ-2