Máy đo khí BW Technologies Honeywell

VR #Quy định huấn luyện vào không gian kín và cứu nạn trên tàu

Quy định:

  • Nghị quyết MSC.350(92); 352(92) – Từ 1/1/2015
  • Quy định SOLAS Ch.III/19.2.3; Ch.XI-1/7
  • ISM Code; Ch.18 HSC Code 1994, 2000
    • Thuyền viên chịu trách nhiệm vào không gian kín và cứu nạn phải tham dự các đợt huấn luyện vào không gian kín và cứu nạn tổ chức trên tàu tối thiểu 2 tháng / lần
    • Các đợt huấn luyện phải được ghi trong nhật ký tàu
    • Tàu phải được trang bị dụng cụ kiểm tra môi trường cầm tay từ 1/7/2016

Một số dụng cụ kiểm tra môi trường cầm tay thông dụng:

Máy đo khí Gas alert Micro Clip XL
Máy đo khí GasAlertMicroClip XL, sử dụng cho tàu Cont, tàu hàng
Máy đo khí Gas Alert Max XT II
Máy đo khí GasAlertMax XT II, sử dụng cho tàu chở hàng lỏng, tầu dầu, tàu hóa chất

Tham khảo thêm giá 3 chân cứu hộ dùng khi vào không gian hạn chế

Related Post

Trả lời