Mở hộp máy đo khí Ventis MX4

Hướng dẫn máy đo khí độc Ventis MX4 – P1: Menu truy cập nhanh

Phần 1: Bật tắt máy và sử dụng Menu truy cập nhanh cho máy đo khí độc MX4

 • 1- Nhần và giữ nguồn (Mở/Tắt/Chế độ) khoảng 3 giây, sau đó thả ra để mở nguồn. Màn hình kiểm tra xuất hiện. Hiển thị ngắn gọn của Bơm, màn hình thiết lập, phiên bản phần mềm.
 • 2 – Màn hình đếm ngược
 • 3 – Màn hình hiển thị các khí
 • 3+4 – Nhấn và giữ cùng lúc nút nguồn (Mở/Tắt/Chế độ) và nút Enter (Nhập) vào khoảng 3 giây, và thả ra, để đăng nhập vào Cấu hình cài đặt nâng cao
 • 5 – Nhấn nút nguồn để xem màn hình kể từ ngày hiệu chuẩn cuối cùng
 • 6 – Nhấn nút nguồn để xem màn hình bắt đầu giá trị 0 (Zero máy) (nếu được kích hoạt). Nhấn nguồn (Mở/Tắt/Chế độ) để bỏ qua việc Zero
 • 7 – Nhấn nút nguồn để xem màn hình chức năng Bumptest bắt đầu (nếu được kích hoạt). Nhấn nguồn (Mở/Tắt/Chế độ) để bỏ qua kiểm tra Bump Test
 • 8 – Nhấn Enter (Nhập) để bắt đầu tiến trình đưa về 0
 • 9 – Nhấn nguồn để xem màn hình chỉ số đọc cao nhất. Nhấn Enter (Nhập) để xóa giá trị cao nhất, nếu muốn.
 • 10 – Nhấn Enter (Nhập) để bắt đầu tiến trình kiểm tra Bumptest.
 • 11 – Nhấn nút nguồn để xem màn hình chỉ số đọc TWA. Nhấn Enter (Nhập) để xóa chỉ số đọc, nếu muốn.
 • 12 – Nhấn nút nguồn để xem màn hình chỉ số đọc STEL. Nhấn Enter (Nhập) để xóa chỉ số đọc, nếu muốn.
 • 13 – Nhấn nút nguồn để trở về màn hình đo bình thường.
Biểu đồ menu truy cập nhanh máy đo khí MX4 Ventis
Biểu đồ menu truy cập nhanh máy đo khí MX4 Ventis

Xem thêm thông tin sản phẩm, thông số kỹ thuật và cấu hình:

by TES Industry

Related Post

Trả lời