Danh-muc-binh-khi-chuan

Danh mục bình khí chuẩn Calgaz USA/UK thường xuyên nhập khẩu (25/5/2021)

Cỡ bình khí chuẩn Calgaz USA/UK thông dụng

  • Cỡ bình Calgaz 2AL, 34 lít khí: CO, C5H12, CH4, Cl2, I-C4H8, H2S, I-C4H10, O2
  • Cỡ bình Calgaz 8AL, 58 lít khí: CO, HCL, HCN, C5H12, CH4, Cl2, CO2, I-C4H8, H2S, NH3, O2
  • Cỡ bình Calgaz 10AL, 116 lít khí: CO, C5H12, H2S, O2
  • Cỡ bình Calgaz 7HP, 34 lít khí: Nitrogen, CH4, I-C4H8, I-C4H10, O2
  • Cỡ bình Calgaz 6D, 103 lít khí: CO, Nitrogen, CH4, I-C4H8, H2, O2

Danh mục bình khí chuẩn Calgaz USA/UK thường xuyên nhập khẩu (25/5/2021)

Tên
CG-10AL-C005250Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model 10AL, mã hàng C005250, thành phần: 450PPM CO, 450PPM NO, 900PPM SO2, khí nền N2
CG-10AL-C005698Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, Model: 10AL, mã hàng: C005698, thành phần: 100 ppm CH4, khí nền N2
CG-10AL-C005880Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, Model 10AL, mã hàng C005880, chứa 2%CO2/N2
CG-10AL-C005886Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 10AL, mã hàng: C005886, thành phần: 3000ppm CO2, khí nền N2
CG-10AL-C005906Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, Model 10AL, mã hàng C005906, loại bình 116L khí, vỏ nhôm, cớ van C10, chứa 18%CO2/N2 (không có loại bình lớn)
CG-10AL-C006017Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, Model 10AL, mã hàng C006017, chứa 200PPM CO/N2
CG-10AL-C006032Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model 10AL, mã hàng C006032, 10AL 500PPM CO/N2
CG-10AL-C006040Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 10AL, mã hàng: C006040, thành phần: 1000ppm CO, khí nền N2
CG-10AL-C006041Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, Model 10AL, mã hàng: C006041, thành phần: 1% CO, khí nền N2
CG-10AL-C006046Bình khí thí ngiệm để thử máy đo khí, model: 10AL, mã hàng: C006046, thành phần: 1.75% CO, khí nền N2
CG-10AL-C006561Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 10AL, mã hàng: C006561, thành phần:200ppm NH3, khí nền AIR 
CG-10AL-C006565Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 10AL, mã hàng: C006565, thành phần:500ppm NH3, khí nền AIR 
CG-10AL-C006571Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 10AL, mã hàng: C006571, thành phần:1000ppm NH3, khí nền AIR 
CG-10AL-C006620Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 10Al, mã hàng: C006620, thành phần: 100PPM NO2, khí nền AIR
CG-10AL-C006640Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model 10AL, mã hàng C006640, 10AL 100PPM NO2/N2
CG-10AL-C006687Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model 10AL, mã hàng C006687, 10AL 400PPM NO/N2
CG-10AL-C006773Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model 10AL, mã hàng: C006773, thành phần: 7% O2, khí nền N2
CG-10AL-C006783Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 10AL, mã hàng: C006783, thành phần: 10% O2, khí nền N2
CG-10AL-C006811Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, Model 10AL, mã hàng C006811, loại bình 116L khí, vỏ nhôm, cớ van C10, chứa 21%O2/N2 (không có loại bình lớn)
CG-10AL-C006816Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 10AL, mã hàng: C006816, thành phần: 23.5% O2, khí nền N2
CG-10AL-C007147Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model 10AL, mã hàng C007147, 10AL 500PPM SO2/N2
CG-10AL-C017738Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model 10AL, mã hàng: C017738, thành phần: 3% CO, khí nền N2
CG-10AL-C017996Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 10AL, mã hàng: C017996, thành phần: 0.185% NO, 1.82% CO, khí nền N2
CG-10AL-C020190Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí chứa  20 ppm (0.002%) CH4, 410 ppm (0.041%)  CO2, 120 ppm CO (0.012%), khí nền N2 (99.945%) ,model 10AL,mã C020190 hãg Calgaz,mới100%
CG-10AL-CO/CO2/CH4Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, Model 10AL, 10AL 200ppm CO/2%CO2/100ppm
CG-10L-AL NH3/N2Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 10ST/10AL, dung tích 10Lit nước, 1500L gas, thành phần: 50ppm NH3, khí nền N2
CG-10L-AL-C003713Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, Model 10L-AL, mã hàng C003713, loại bình 10L (nước) / 1500L khí, vỏ nhôm, cớ van BS15, chứa 400ppm NO/N2
CG-10L-AL-C003892Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, Model 10L-AL, mã hàng C003892, loại bình 10L (nước) / 1500L khí, vỏ nhôm, cớ van BS4, chứa 400PPM CO/N2
CG-10L-AL-C018520Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, Model 10L-AL, mã hàng C018520, loại bình 10L (nước) / 1500L khí, vỏ nhôm, cớ van BS15, chứa 177PPM SO2/N2
CG-10L-AL-C018575Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 10AL/ST, mã hàng: C018575, thành phần: 1600ppm NO, khí nền N2
CG-10L-ST-C019725Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 10ST/10AL, mã hàng: C019725, thành phần: 15% O2, khí nền N2, dung tích 10L nước
CG-10L-ST-C019763Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, Model 10L-ST, mã hàng C019763, loại bình 10L (nước) / 1500L khí, vỏ thép, cớ van BS3, chứa NITROGEN
CG-2001-A0177682Van cho bình khí thí nghiệm, model: 2001, mã hàng: A0177682, 
CG-2AL-4-A0431485Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model 2AL, mã hàng: A0431485, thành phần: 25ppm H2S/100ppm CO/2,5% CH4/18% O2/N2
CG-2AL-4-C009150Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 2AL,mã hàng: C009150, thành phần: 25ppm H2S, 100ppm CO, 2.5% CH4, 18% O2, khí nền N2
CG-2AL-A0179848Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 2AL, mã hàng: A0179848, thành phần: 25ppm H2S, 50 ppm CO, 0.9% I-C4H10, 12% O2, khí nền N2
CG-2AL-A0179911Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 2AL, mã hàng: A0179911, thành phần: 25ppm H2S, 50ppm CO, 2.5% CH4, 12% O2, khí nền N2
CG-2AL-A0179984Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model 2AL, mã hàng A0179984, thành phần 25PPM H2S/50PPM CO/2.5%CH4/20.9%O2, khí nền N2
CG-2AL-A0180064Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model 2Al, mã hàng: A0180064, thành phần: 25ppm H2S, khí nền N2
CG-2AL-A0430416Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model 2AL, mã hàng: A0430416, thành phần: 0.9%I-C4H10 (Iso Butance ), khí nền AIR
CG-2AL-A0430529Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khsi, model 2AL, mã hàng: A0430529, thành phần: 100ppm NH3, khí nền N2
CG-2AL-A0430697Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 2AL, mã hàng: A0430697, Thành phần: 10ppmH2S, 50ppm CO, 2.5% CH4, 18% O2, khí nền N2
CG-2AL-A0431209Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 2AL, mã hàng: A0431209, thành phần:2.5 % CH4, khí nền AIR
CG-2AL-A0431288Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 2Al, mã hàng: A0431288, thành phần: 20ppm H2S, 60ppm CO, 1.45% CH4, 15% O2, khí nền N2
CG-2AL-A0431401Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model 2Al, mã hàng: A0431401, thành phần: 25ppm H2S, 100 ppm CO, 0.35% C5H12, 18% O2, khí nền N2
CG-2AL-A0432310Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 2AL, mã hàng: A0432310, thành phần: 50ppm NH3, khí nền N2
CG-2AL-C008581Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 2AL, mã hàng: C008581, thành phần: 0.5 % CH4, khí nền N2
CG-2AL-C008665Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 2AL, mã hàng: C008665, thành phần: 3% CO2, khí nền N2
CG-2AL-C008739Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model:2AL, mã hàng: C008739, thành phần: 1000ppm CO, khí nền N2
CG-2AL-C008822Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 2AL, mã hàng: C008822, thành phần: 1% H2, khí nền N2
CG-2AL-C008828Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model 2AL, mã hàng: C008828, thành phần: 100ppm H2, khí nền N2
CG-2AL-C009028Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 2AL, mã hàng: C009028, thành phần: 100ppm NH3, khí nền N2
CG-2AL-C009045Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model 2AL, mã hàng: C009045, thành phần: 50ppm NO2, khí nền AIR
CG-2AL-C009117Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 2Al, mã hàng: C009117, thành phần: 10% O2, khí nền N2
CG-2AL-C009128Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 2Al, mã hàng: C009128, thành phần: 20% O2, khí nền N2
CG-2AL-C009135Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model 2AL, mã hàng: C00915, thành phần: 4% O2, khí nền N2 
CG-2AL-C016086Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 2AL, mã hàng: C016086, thành phần: 10ppm CL2, khí nền N2
CG-2AL-C016283Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 2AL, mã hàng: C016283, thành phần: 300PPM NO2, khí nền AIR
CG-2AL-C017096Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model 2AL, mã hàng: C017096, thành phần: 500ppm SO2, khí nền N2
CG-2AL-C017346Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 2AL, mã hàng: C017346, thành phần: 50ppm NH3, khí nền N2
CG-2AL-CH4/H2/O2/CO2/COBình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 2AL, thành phần: 0.5 % CH4( 10% LEL), 1% H2, 10% O2, 3 % CO2, 1000ppm CO, khí nền N2
CG-6D-A0192409Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 6D, mã hàng: A0192409, thành phần: 2.5% CH4, khí nền AIR
CG-6D-A0439144Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 6D, mã hàng: A0439144, thành phần: 2.5 % CH4, khí nền N2
CG-6D-A0439622Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khsi, model: 6D, mã hàng: A0439622, thành phần: 3% CH4, khí nền N2
CG-6D-A0439857Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 6D, mã hàng: A0439857, thành phần: 5% CH4, khí nền N2
CG-6D-C003360Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model 6D, mã hàng: C003360, thành phần: 2.5% CH4, khí nền AIR
CG-6D-C003436Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 6D, mã hàng: C003436, thành phần: 2% H2, khí nền AIR
CG-6D-C012121Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 6D, mã hàng: C012121, thành phần: 260.5 PPM C2H5OH, khí nền: N2
CG-6D-C012132Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 6D, mã hàng: C012132, thành phần: 208.4 PPM C2H5OH, khí nền N2
CG-6D-C012133Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 6D, mã hàng: C012133, thành phần: 104.2 PPM C2H5OH, khí nền N2
CG-6D-C900346Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 6D, mã hàng: C900346, thành phần: 99.999% NITROGEN
CG-713-050Van cho bình khí thí nghiệm, Model 713, mã hàng: A0195272
CG-715-A0195311Van cho bình khí thí nghiệm, Model 715, 0.25LPM, mã hàng: A0195311
CG-715-A0195339Van cho bình khí thí nghiệm, Model 715, mã hàng A0195339, 0.5 LPM
CG-715-C003105Van cho bình khí thí nghiệm, Model 715, 0.25LPM, mã hàng: C003105
CG-715-C003108Vam cho bình khí thí nghiệm, model 715, mã hàng C003108, REGULATOR 715 @ 0.5LPM
CG-735-C018941Van cho bình khí thí nghiệm, model 735, mã hàng C018941, 735 STAINLESS STEEL REGULATOR @ 0.5 LPM
CG-7HP-100-A0197448Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model 7HP, mã hàng: A0197448, thành phần: 100ppm I-C4H8 (Isobutylene), khí nền AIR
CG-7HP-10-A0197523Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model 7HP, mã hàng A0197523, thành phần: 10ppm I-C4H8 (Isobutylene), khí nền AIR
CG-7HP-A0197747Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 7HP, mã hàng: A0197747, thành phần: 2.5% CH4. khí nền AIR
CG-7HP-A0198568Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 7HP, mã hàng: A0198568, thành phần: ZERO AIR
CG-7HP-A0442674Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, Model: 7HP, mã hàng: A0442674, thành phần: 0.9% I-C4H10, khí nền AIR
CG-7HP-A0442813Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, Model: 7HP, mã hàng: A0442813, thành phần: 10% I-C4H10, khí nền N2
CG-7HP-A0443491Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 7HP, mã hàng: A0443491, thành phần: 4% O2, khí nền: N2
CG-7HP-A0443518Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, Model: 7HP, mã hàng: A0443518, thành phần: 5% O2, khí nền N2
CG-7HP-A0950017Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, Model: 7HP, mã hàng: A0950017, thành phần: 0.9% I-C4H10, khí nền N2
CG-7HP-C009422Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 7HP, mã hàng: C009422, thành phần: 99,999% N2
CG-8AL-4-A0200865Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model:8AL, mã hàng: A0200865, thành phần: 20ppm H2S, 60ppm CO, 1,45% CH4, 15% O2, khí nền N2
CG-8AL-4-A0446407Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 8AL, mã hàng: A0446407, thành phần: 25PPM H2S,100PPM CO, 2.5% CH4, 18% O2, khí nền N2
CG-8AL-4-C011918Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 8AL,mã hàng: C011918, thành phần: 25ppm H2S, 100ppm CO, 2.5% CH4, 18% O2, khí nền N2
CG-8AL-4-C011923Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 8AL, mã hàng: C011923, thành phần: 20ppm H2S, 60ppm CO, 1.45% CH4, 15% O2, khí nền N2 
CG-8AL-4-H2S/CO/CH4/O2Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model 8AL, thành phần: 15ppm H2S, 100ppm CO, 57% LEL( 2.85% CH4), 17% O2, khí nền N2
CG-8AL-5-C016468Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 8AL, mã hàng: C016468, thành phần: 25ppm H2S, 100ppm CO, 0.5% CO2, 2.5% CH4, 18% O2, khí nền N2
CG-8AL-A0202161Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 8AL, mã hàng: A0202161, thành phần: 25ppm NH3, khí nền N2
CG-8AL-A0446280Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí chứa  25ppm,model 8AL,mã A0446280 
CG-8AL-A0446904Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, Model 8AL, mã hàng A0446904, thành phần 25PPM H2S, khí nền AIR
CG-8AL-A0447676Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 8AL, mã hàng: A0447676, thành phần: 50ppm H2S, khí nền AIR
CG-8AL-C011485Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 8AL, mã hàng: C011485, thành phần: 1500PPM CO, khí nền N2
CG-A0192188Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, 2%H2/Air, Model 6D, mã hàng A0192188
CG-A0430529Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, Model 2AL, mã hàng A0430529, gồm 100ppm NH3/N2
CG-A0437715Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model 6D, mã hàng A0437715, 6D 1.05%C3H8/AIR
CG-A0439650Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, 3.25%CH4/N2, Model 6D, mã hàng A0439650
CG-C003448Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, chứa 100ppm I-C4H8/AIR, Model 6D, mã hàng C003448, (CALIBRATION GAS CYLINDER 100PPM ISOBUTYLENE IN AIR, MODEL 6D), Calgaz USA
CG-GC-34LT-1.82%CO/N2Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, Model 34LT, thành phần 1.82% CO/ N2, thương hiệu Calgaz, sx bởi Gasco USA
CG-GC-34LT-1800NO2/N2Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, Model 34LT, thành phần 1800PPM NO2/ N2
CG-GC-34LT-9.5%O2/N2Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, Model 34LT, thành phần 9.5% O2/ N2
CG-GC-70/SS-0.5LPMVan cho bình khí thí nghiệm, Model 70/SS series, bằng Inox, kết nối C10, lưu lượng 0.5LPM
CG-GC-70-0.5LPMVan cho bình khí thí nghiệm, Model 70 series, bằng đồng, kết nối C10, lưu lượng 0.5LPM
CG-R21-C014834Van cho bình khí thí nghiệm, model: R21, mã hàng: C014834, Single Stage brass regulator Inlet pressure – up to 200 bar Outlet pressure – up to 7 bar Inlet fitting – BS3 Outlet fitting – ¼”NPT Female
CG-R21-C014837Van cho bình khí thí nghiệm, model: R21, mã hàng: C014837, Single Stage brass regulator Inlet pressure – up to 200 bar Outlet pressure – up to 7 bar Inlet fitting – BS4 Outlet fitting – ¼”NPT Female
CG-R21-C014863Van cho bình khí thí nghiệm, model: R21, mã hàng: C014863, Single Stage SS REG, 0-7 Bar, BS15 to 1/4″ NPT Female
CG-R21-C018457Van cho bình khí thí nghiệm, Model: R21, mã hàng: C018457, Single Stage BR REG, 0-7 Bar, BS3 to 6MM

Related Post

Trả lời