Đầu dò khí Xgard đo khí O2

Đầu dò phát hiện khí Xgard hãng Crowcon – UK, đo dò đơn khí

Đầu dò phát hiện khí Xgard hãng Crowcon có khả năng đo dò nhiều loại đơn khí khác nhau phân ra nhóm như sau:

Xgard Type 1- Intrinsically safe toxic and oxygen gas detectors, Xgard Type 2- Flameproof toxic and oxygen gas detectors, Xgard Type 3- Flameproof flammable gas detector, Xgard Type 4- Flameproof high temperature flammable gas detector, Xgard Type 5- Flameproof flammable gas detector with 4-20mA output, Xgard Type 6- Flameproof thermal conductivity type gas detector, Xsafe- Safe area flammable gasdetector

Hình ảnh thực tế:

Đầu báo khí cố định Crowcon
Đầu báo khí cố định Crowcon
Đầu dò khí Mê tan lắp cố định
Đầu dò khí Mê tan lắp cố định
Thiết bị dò khí Crowcon Xgard
Thiết bị dò khí Crowcon Xgard

Crowcon Xgard có khả năng đo các loại khí sau:

 • Acetylene (C2H2)
 • Ammonia (NH3)
 • Argon (Ar)
 • Arsine (AsH3)
 • Bromine (Br2)
 • Butane (C4H10)
 • Carbon Dioxide (CO2)
 • Carbon Monoxide (CO)
 • Chlorine (CL2)
 • Chlorine Dioxide (CLO2)
 • Diborane (B2H6)
 • Ethane (C2H6)
 • Ethylene (C2H4)
 • Ethylene Oxide (C2H4O)
 • Fluorine (F2)
 • Germane (GeH4)
 • Helium (He)
 • Hydrogen (H2)
 • Hydrogen Chloride (HCL)
 • Hydrogen Cyanide (HCN)
 • Hydrogen Fluoride (HF)
 • Hydrogen Sulphide (H2S)
 • LPG
 • Methane (CH4)
 • Nitric Oxide (NO)
 • Nitrogen Dioxide (NO2)
 • Ozone (O3)
 • Oxygen (O2)
 • Pentane (C5H12)
 • Petrol
 • Phosgene (COCL2)
 • Phosphine (PH3)
 • Propane (C3H8)
 • Silane (SiH4)
 • Sulphur Dioxide (SO2)
 • Vinyl Chloride (VCM)
 • (CH2=CHCl)
 • Volatile Organics (VO)*2

Xem thông tin chi tiết Crowcon Xgard tại trang sản phẩm

by TES Industry

Related Post

Trả lời