May-do-khi-Ex-stock

Máy đo khí Stock – tháng 2/2018

Danh mục Máy đo khí Stock

  1. Máy đo khí đa chỉ tiêu LEL/O2/CO/H2S, loại cầm tay, dùng đo khí Hyđro cácbon, Oxy, Cácbon mônôxit, Hydro sulfua, Model GasAlertMicroClip XL, hãng sản xuất BW Honeywell, máy đo khí Stock số lượng nhiều
  2. Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu LEL/O2/CO/H2S, loại cầm tay, dùng đo khí Hyđro cácbon, Oxy, Cácbon mônôxit, Hydro sulfua, Model GasAlertMax XT II, hãng sản xuất BW Honeywell, máy đo khí Stock số lượng nhiều
  3. Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu LEL/O2/CO/H2S, loại cầm tay, dùng đo khí Hyđro cácbon, Oxy, Cácbon mônôxit, Hydro sulfua, Model GasAlertQuattro, hãng sản xuất BW Honeywell, máy đo khí Stock số lượng nhiều
  4. Máy đo dò nồng độ khí CO, loại cầm tay, dùng đo khí Cácbon mônôxit. Model: BW CLIP, mã hàng BWC2-M, hãng sản xuất BW Honeywell
  5. Bơm không khí bóp bằng tay, dùng lắp với máy đo dò nồng độ khí. Model MC-AS01, hãng sản xuất BW Honeywell
  6. Cảm biến đo khí Oxy O2, dải đo: 0~30%VOL, Model SR-X2V, hãng sx BW Honeywell
  7. Máy đo khí đa chỉ tiêu LEL/O2/CO/H2S, loại cầm tay, dùng đo khí Hyđro cácbon, Oxy, Cácbon mônôxit, Hydro sulfua. Model ALTAIR 4X, hãng sản xuất MSA, máy đo khí Stock số lượng nhiều
  8. Bộ lọc sạch tạp chất hữu cơ trong không khí dùng cho máy đo khí. Model 008-3024-000, hãng sản xuất Rae systems
  9. Bộ lọc sạch tạp chất bẩn trong không khí dùng cho máy đo khí PPBRAE 3000. Model 002-3022-010, hãng sx Rae systems

Cấp bởi TES Industry

Related Post

Trả lời