Màn hình báo mức hầm hàng

Tổng hợp thiết bị làm hàng kín tàu dầu / hóa chất

Thiết bị làm hàng kín là một phần của hệ thống kiểm soát hơi (VAPOUR CONTROL SYSTEMS) trên tàu dầu / hóa chất. Hiện nay, các cảng dần nâng cao tiêu chuẩn đối với tàu dầu / hóa chất phải hoàn thiện dần hệ thống kiểm sát hơi, trong đó nhắc đến các trang thiết bị làm hàng kín.

Vậy thiết bị làm hàng kín được định nghĩa thế nào?

 • Theo DNV, các thiết bị bao gồm:
  • Sec. 3 –Instrumentation
   • A. Cargo Gauging
    • A 100 Cargo Tank Gauging Equipment
   • B. Cargo Tank Level Alarms
    • B 100 High level alarm
    • B 200 Overfill Alarm
   • C. Vapour Pressure Alarms
    • C 100 General

Trong đó chỉ rõ:

 • Hệ thống đo hàng kín: (1) Không yêu cầu mở hầm khi đo hàng, (2) Hiển thị mức trên buồng làm hàng.
 • Hệ thống 9598%: Độc lập mức 95 và 98% đồng thời độc lập với hệ thống khác
 • Báo áp lực hầm hàng: Hiển thị và báo động áp suất hầm hàng tại buồng làm hàng

Ngoài ra, để phục vụ làm hàng kín, một số qui định khác yêu cầu thiết bị báo nhiệt độ hầm hàng, tuy nhiên không yêu cầu cụ thể 1 hầm phải gắn bao nhiêu điểm báo nhiệt độ. Các tàu thường chọn chỉ báo ở khoảng cách boong 2m đến giữa hầm hàng.

Van thở tốc độ cao, dùng cân bằng áp lực hầm hàng
Van thở tốc độ cao, dùng cân bằng áp lực hầm hàng

Tham khảo các sản phẩm sau:

By TESIN VIỆT NAM

Related Post

Trả lời